1. ALGEMEEN
  1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie ‘Maatschappelijk Speler Eredivisie 2017’ (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door Eredivisie Media & Marketing CV en de Eredivisie CV (hierna te noemen ‘de Organisatie’). De Actie wordt georganiseerd om het maatschappelijk belang van voetbal te onderstrepen.
  2. Vanaf woensdag 2 augustus t/m woensdag 16 augustus 2017, 23.59 uur, kunnen mensen stemmen op hun favoriete speler uit de Eredivisie, uit een shortlist van 3 genomineerde spelers: Tom Beugelsdijk, Sergio Padt of Morten Thorsby. Stemmen gaat via de website www.eredivisie.nl (of indirect via www.maatschappelijkspeler.nl).
  3. Deelname aan deze Actie is vanaf 18 jaar.
  4. Deelname aan deze Actie is gratis.
  5. Per uniek e-mailadres mag er slechts één keer gestemd worden en ieder uniek e-mailadres dingt slechts één keer mee naar de prijzen.
  6. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden.
  7. De Organisatie kan de Actievoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de Actiewebsite www.eredivisie.nl.
  8. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatie is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie. Deze beslissing is bindend.
  9. De Organisatie heeft het recht een stemmer, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van de trekking voor de prijzen indien de stemmer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. In geval van uitsluiting kan de stemmer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.
    
 2. PRIJZEN VOOR DEELNAME
  1. De hoofdprijs is een arrangement voor twee personen voor het Gala Voetballer van het Jaar Gala op maandag 21 augustus 2017 t.w.v. € 500. Het arrangement bestaat uit twee entreekaarten inclusief drankjes en diner tijdens dit gala. Dit is exclusief vervoer naar en van het gala, eventuele kosten voor kleding en eventuele hotelovernachting. De winnaars dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften en nadere voorschriften die gelden tijdens dit gala. De Organisatie behoudt zich het recht voor om toegang tot het gala te weigeren, indien de prijswinnaars niet conform kledingvoorschriften gekleed zijn, zulks ter beoordeling van de Organisatie. Met de Organisatie wordt afgesproken op welk tijdstip de winnaar zich dient te melden.
  2. De Organisatie trekt uit alle unieke stemmers één winnaar voor de hoofdprijs.
  3. Naast de hoofdprijs zijn er de volgende prijzen: 10 Derbystar Eredivisie Brillant APS by Henk Schiffmacher voetballen t.w.v. €129,99 per stuk.
  4. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op donderdag 17 augustus 2017 plaatsvinden. De winnaars ontvangen uiterlijk vrijdag 18 augustus 2017 persoonlijk bericht.
  5. Wanneer er onverhoopt geen contact gelegd kan worden met een winnaar, behoudt de Organisatie zich het recht voor een alternatieve winnaar te selecteren en verliest de oorspronkelijke winnaar zijn aanspraken.
  6. Indien de winnaar van de hoofdprijs, ongeacht de reden, niet beschikbaar is op de dag van het Voetballer van het Jaar Gala, is Organisator eveneens gerechtigd om de prijs aan een andere deelnemer te vergeven.
  7. Een prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een stemmer die volledige en juiste persoonsgegevens en een e-mailadres achterlaat en voldoet aan de eisen gesteld in deze actievoorwaarden. De stemmer staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte persoonsgegevens.
  8. Een prijs wordt binnen één week na de bekendmaking van de winnaars aan de winnaar uitgekeerd, deze termijn kan echter niet worden gegarandeerd.
  9. Stemmers die werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor de prijs.
  10. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  11. De prijzen zijn niet onderhandelbaar, niet restitueerbaar en niet voor geld inwisselbaar.
    
 3. COMMUNICATIE
  1. De stemmer dient zich te registreren via www.eredivisie.nl (www.maatschappelijkspeler.nl) om kans te maken op de prijzen. Bij deelname worden naam, voornaam, postcode + huisnummer, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en favoriete Eredivisieclub van de stemmer opgeslagen. Het is de Organisatie toegestaan ten behoeve van de Actie de naam van de winnaars openbaar te maken.
    
 4. PRIVACY
  1. De verkregen data (zoals vermeld onder 3.1) van de stemmer zal door de Organisatie enkel worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de aanwijzing van de winnende speler van de ‘Maatschappelijk Speler Eredivisie 2017’ verkiezing en ten behoeve van de aanwijzing van de winnaars van de diverse prijzen zoals beschreven in deze voorwaarden.
  2. Alle verzamelde data van de stemmer zal worden beheerd in de database van Eredivisie Media & Marketing CV en zal behandeld worden conform de geldende wet- en regelgeving. Alle data zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze Actie verwijderd worden uit de database, tenzij de stemmer toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar data middels een zogenaamde opt-in bij de deelname aan de Actie.
  3. Eredivisie Media & Marketing CV is gerechtigd de stemmer 1) een nieuwsbrief van de Eredivisie en/of FOX Sports te sturen, en 2) commerciële aanbiedingen van de Eredivisie inclusief haar commerciële en maatschappelijke partners en/of FOX Sports te sturen, zulks uitsluitend indien de stemmer hier expliciet toestemming voor heeft gegeven door middel van het aanvinken van de opt-in bij deelname aan de Actie. Eredivisie Media & Marketing CV kan bovendien commerciële aanbiedingen, welk zijn toegesneden op de specifieke favoriete club van de deelnemer, aan de deelnemer sturen. 
  4. De Organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  5. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan de deelnemer sturen naar info@eredivisie.nl, maar slechts vanaf het e-mailadres dat bij Eredivisie bekend is.
  6. Het privacy statement van Eredivisie.nl is van toepassing op de Actie.


 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Organisatie.
  2. De Organisatie heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Een stemmer kan echter geen rechten ontlenen aan een eventueel gebrek op technisch, organisatorisch of administratief gebied.
  3. De Organisatie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de Actiewebsite wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Organisatie is niet aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de zaken genoemd in dit artikel 5.3, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Organisatie.
  4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan is de Organisatie uitdrukkelijk niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Organisatie.
  5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website), waaronder druk-, spel- of zetfouten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Organisatie.
  6. De Actiewebsite bevat links naar externe internetpagina's. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Actiewebsite een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Actiewebsite.
  7. Indien de Organisatie aansprakelijk is jegens een deelnemer aan de Actie voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Organisatie uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Organisatie toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Organisatie zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
    

OVERMACHT

De Organisatie behoudt zich het recht voor om in het geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen of niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Organisatie kan in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

OVERIGE INFORMATIE

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actiewebsite www.eredivisie.nl zijn voorbehouden aan en eigendom van de Organisatie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan de software, de internetsite, beeldmateriaal, tekst of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te verspreiden, verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie.

KLACHTENREGELING

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via het contactformulier dat op de Actiewebsite www.eredivisie.nl te vinden is of door een email te sturen naar info@eredivisie.nl .

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.