Privacy

Deze website wordt beheerd door de Eredivisie C.V. (hierna de ‘Eredivisie’). De Eredivisie respecteert jouw privacy en verwerkt en beveiligd persoonsgegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring verklaren wij onder andere: 

 • Welke cookies er op de website worden gebruikt;
 • Waarom deze cookies worden gebruikt op Eredivisie.nl; 
 • Hoe wij aan je persoonsgegevens (eventueel) komen; 
 • Wat we doen met je gegevens; 
 • Hoe lang we gegevens bewaren; 
 • Hoe we gegevens beveiligen; 
 • Verstrekking van gegevens aan derden. 

Hieronder kun je lezen welke gegevens Eredivisie kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je mee doet met een prijsvraag en/of andere acties. 

Cookies 

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Lees hier meer over het Cookiebeleid van de Eredivisie CV.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Verwerking persoonsgegevens

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Ereidvisie-website en andere producten en/of diensten, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 • Contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken (een IP adres, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen). 
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van een onlineformulier, voor bijvoorbeeld het meedoen aan een actie of het invullen van een contactformulier;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van een evenement of bijeenkomst, zoals vereisten en dieetwensen;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en alle overige in jouw sollicitatie vermelde persoonsgegevens);
 • Bij e-mails die vanuit Eredivisie worden verzonden, worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt;
 • Alle inzendingen van foto’s die je aan Eredivisie verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Eredivisie of het uploaden van foto’s via deze website (www.eredivisie.nl).

Deze gegevens worden verzameld op het moment dat je één van onze formulieren op de site invult of wanneer je toestemming geeft om cookies te verzamelen.

Wat doen we met jouw gegevens?

De Eredivisie bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben of na jouw toestemming:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het versturen van Eredivisienieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen. De mails bevatten een link waarmee je jezelf kan afmelden;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Eredivisie, de partners van Eredivisie of andere partijen waarmee Eredivisie samenwerkt, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het contact opnemen met de winnaars na een prijsvraag of winactie op de website;
 • Het toezenden van informatie en/of beantwoorden van vragen die binnenkomen via het contactformulier en/of andere communicatiekanalen;
 • Het plaatsen van door supporters nadrukkelijk voor een actie ingezonden foto’s en bijbehorende gegevens op deze website (www.eredivisie.nl) of plaatsing van deze foto’s en gegevens op onze social media-kanalen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Eredivisie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Eredivisie streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. 

Beveiliging

Eredivisie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, word je verzocht contact met ons op te nemen via https://eredivisie.nl/nl-nl/info/Contact

Verstrekking aan derden 

Eredivisie gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Eredivisie soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om jouw gegevens aan derden ter beschikking te stellen om onze producten en diensten te kunnen leveren. Dat is met name het geval als we gebruik maken van de diensten van derden om jouw bestelling te kunnen verwerken, zoals een bezorgdienst of een fulfilment partij. Eredivisie zal je gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is. 

Daarnaast kan de Eredivisie jouw persoonsgegevens doorgeven aan Eredivisie Media & Marketing CV en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd in onze footer (hierna: "Officiële Partners") en/of een van de officiële Eredivisieclubs (hierna: "Eredivisieclubs"). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met jouw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • Via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Eredivisie Media & Marketing CV, Officiële Partners en/of Eredivisieclubs versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Eredivisie Media & Marketing CV, Officiële Partners en/of Eredivisieclubs worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • Je commerciële communicatie die is gebaseerd op jouw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • Jouw persoonlijke gegevens delen met Eredivisie Media & Marketing CV, Officiële Partners en/of Eredivisieclubs teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

De door Eredivisie verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Eredivisie-diensten die door partners van Eredivisie worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst; 
 • Eredivisie hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Eredivisie-diensten of om de rechten van Eredivisie te beschermen; 
 • Dit wettelijk is toegestaan.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Eredivisie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking.

Persoonsgegevens kunnen ook in opdracht van Eredivisie worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen wel onder de verantwoordelijkheid van Eredivisie en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. In dergelijke gevallen sluit Eredivisie met de verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Jouw rechten als Eredivisie.nl-bezoeker 

Als gebruiker heb je de onderstaande rechten. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek om kopieën van jouw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Het recht op inzage (art. 15). Dit houdt in dat je kosteloos een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;

 • Het recht op rectificatie (art. 16) of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Het recht van vergetelheid (art. 17), ook wel het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat wij in sommige omstandigheden verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • Het recht om de door jou gegeven toestemming weer in te trekken (art. 7);

 • Het recht op dataportabiliteit (art. 20). Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

 • Het recht om bezwaar te maken (art. 21) tegen of te verzoeken om beperking (art.18) van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek indienen via https://eredivisie.nl/nl-nl/info/Contact. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Als je geen prijs stelt op commerciële boodschappen van Eredivisie, zal Eredivisie op jouw verzoek (dat je schriftelijk of per e-mail kunt doen via de hieronder genoemde contactgegevens) de toezending daarvan beëindigen. Als het gaat om commerciële boodschappen van partners van Eredivisie kun je jouw verzoek richten aan deze Eredivisie-partner.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je op onze website achterlaat worden beheerd door Eredivisie C.V., Woudenbergseweg 21, 3707 HW te Zeist. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@eredivisie.nl. Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijziging in deze privacyverklaring

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2018. Eredivisie houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Je wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.