DISCLAIMER

Hoewel bij het gereedmaken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Eredivisie CV is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Website.

© 2021

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de Eredivisie berusten bij de Eredivisie CV of bij haar toeleveranciers. Onder Website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal die thans te benaderen zijn via het internetadres https://www.eredivisie.nl. Alle rechten van en op clubnamen, logo’s, beeldrechten en portretrechten rusten bij de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eredivisie CV of haar toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen. Bepaalde verwijzingen (links) in deze Website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Eredivisie CV geen controle heeft. De Eredivisie CV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die servers.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Akkoordverklaring
Door toegang te zoeken tot de Website van www.eredivisie.nl, hierna genoemd ‘Website’ of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien je de voorwaarden niet aanvaardt, dan dien je de Website niet te bezoeken.

Wijziging Website en voorwaarden
De Website behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

Doel Website
Www.eredivisie.nl beoogt met deze Website informatie te verstrekken, terwijl tevens derden producten en diensten aanbieden via de Website. Op de bestelling van producten en diensten zijn de voorwaarden van de leveranciers van toepassing. De website streeft naar juiste informatievoorziening via de Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat of up-to-date is.

Garantie
Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals je deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

Aansprakelijkheid
Www.eredivisie.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de Website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze Website.

Intellectueel eigendom
Op de Website rust auteursrecht is juridisch eigendom van de Eredivisie CV o.a. in samenwerking met ESPN, Stats Perform, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. De Website en haar partners behouden alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van de Website, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

Reikwijdte gebruiksrecht
De Website verleent jou als Website-bezoeker het recht om de informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om data mining-, robot-, “spider”- , “scraper”-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te toepassen op de Website teneinde Web-pagina’s te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze Website worden ontsloten. Bovendien is het verboden in grote mate (massaal) bestanden van de Website te downloaden dan wel de Website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze Website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren, en links van en naar deze Website te plaatsen.

Hyperlinks
De Website van kan door middel van een hyperlink naar andere Websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. De Website is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat de Website gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

Privacy
De Website verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nederlands recht en Nederlandse rechter
Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Utrecht.

Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.

Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.
Bovengenoemde bepalingen van Artikel 12 blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.