Deze website, www.eredivisie.nl (en alle subpagina's), wordt onderhouden door de Eredivisie CV. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de Eredivisie CV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

INFORMATIE OVER DE EREDIVISIE CV

De Eredivisie CV is gevestigd te Zeist en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30199585 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is de Eredivisie CV bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)343 438 480. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@eredivisie.nl

VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang. De Eredivisie CV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Nieuwsbrieven

Het versturen van informatie over actualiteiten, producten, aanbiedingen, fanacties, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de Eredivisie CV een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat je jezelf via de website inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven. Je moet daarvoor in het bijbehorende formulier jouw e-mailadres verstrekken. Als je dat niet doet, kun je je niet aanmelden voor de betreffende nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat je wordt gevraagd om aanvullende gegevens in te vullen, zoals jouw naam en achternaam, woonplaats, geboortedatum en clubvoorkeur; dit is niet altijd en/of niet voor alle gegevens verplicht. Nadat jij jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden jouw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij je op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerking van persoonsgegevens is mogelijk omdat je daar toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de betreffende nieuwsbrief. Uiterlijk 60 maanden na afmelding worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

(Marketing)-acties / Derden

Het is mogelijk om via de website deel te nemen aan (marketing)acties van de Eredivisie CV. Voor meer informatie over deze (marketing)acties wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s en actievoorwaarden op de website van de Eredivisie CV. Indien je deelneemt aan deze (marketing)actie(s), worden daarbij persoonsgegevens verwerkt.

De Eredivisie CV kan jouw persoonsgegevens doorgeven, uitsluitend met de hieronder beschreven toestemming, aan:

  • De Betaald Voetbal Club die correspondeert met de door jou opgegeven clubvoorkeur (hierna: "BVO") en - naar gelang de divisie waarin de BVO van de door jou opgegeven voorkeur uitkomt.

  • De officiële sponsors en partners van de Eredivisie CV (hierna: "Official Partners Eredivisie").

  • De Coöperatie Eerste Divisie (hierna "Eerste Divisie").

  • Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: "EMM CV"), en/of de officiële sponsors en partners van EMM CV (hierna: "Official Partners EMM CV").

Het voorgaande is toegestaan als je daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor hebt gegeven (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie CV, BVO, EMM CV, Eerste Divisie, Official Partners Eredivisie en EMM bewaard, als het account niet actief is of reageert op communicatie.

Met jouw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij je het volgende toesturen via e-mail, SMS, chat, social media en/of telefonisch

  • Aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en aangeboden door de Eredivisie CV, EMM CV, Official Partners Eredivisie CV en/of EMM CV. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties die door hen worden georganiseerd en/of aangeboden.
  • Commerciële communicatie die is gebaseerd op jouw persoonlijke interesses en behoeftes sturen.

Hiervoor kunnen we jouw persoonlijke gegevens delen met de BVO, EMM CV, Eerste Divisie, Official Partners Eredivisie en EMM, en bewaard teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken. Het is ook mogelijk dat de Eredivisie CV jouw persoonsgegevens ontvangt via BVO, EMM CV, Eerste Divisie, Official Partners Eredivisie en/of EMM, waar dezelfde persoonsverwerking van toepassing is als het doorsturen van jouw gegevens.

Analytische doeleinden

De Eredivisie CV gebruikt jouw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans, met als doel het verkrijgen van inzichten en het analyseren van hun demografische kenmerken, hun interesse in de producten en diensten van Eredivisie CV, BVO, EMM CV, Eerste Divisie, Official Partners Eredivisie en EMM. Dit alles met als doel om daarmee de contactstrategie en het aanbod van producten en/of diensten van Eredivisie CV, BVO, EMM CV, Eerste Divisie, Official Partners Eredivisie en EMM uiteindelijk beter te laten aansluiten op jou als bezoeker van de website.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als er geen expliciete bewaartermijn is opgenomen of als niet is aangegeven welke criteria de Eredivisie CV hanteert om te bepalen hoelang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Eredivisie CV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jou gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Eredivisie CV worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Eredivisie CV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

De Eredivisie CV maakt op de website gebruik van cookies. Voor een toelichting hierop, zie onze cookie policy.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de Eredivisie CV te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heb je het recht om de Eredivisie CV te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en het recht van bezwaar (artikel 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is een of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 30 oktober 2023.

Contactgegevens Eredivisie CV

De website en de persoonsgegevens die je op onze website achterlaat worden beheerd door de Eredivisie CV, gevestigd te Woudenbergseweg 21, 3707 HW Zeist. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen via info@eredivisie.nl Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.