Deze website, www.eredivisie.nl (en alle subpagina's), worden onderhouden door de Eredivisie CV. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de Eredivisie CV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

INFORMATIE OVER DE EREDIVISIE CV

De Eredivisie CV is gevestigd te Zeist en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30199585 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is de Eredivisie CV bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)343 438 480. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@eredivisie.nl


VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang. De Eredivisie CV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Nieuwsbrieven

Het versturen van informatie over actualiteiten, producten, aanbiedingen, fan-acties, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de Eredivisie CV een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat je jezelf via de website inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven. Je moet daarvoor in het bijbehorende formulier jouw e-mailadres verstrekken. Als je dat niet doet, dan kun je niet aanmelden worden voor de betreffende nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat je wordt gevraagd om aanvullende gegevens in te vullen, zoals jouw naam en achternaam, woonplaats, geboortedatum en clubvoorkeur; dit is niet altijd en/of niet voor alle gegevens verplicht. Nadat jij jezelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden jouw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij je op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk, omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de betreffende nieuwsbrief. Uiterlijk 24 maanden na afmelding worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

(Marketing)-acties / Derden

Het is mogelijk om via de website, deel te nemen aan (marketing)acties van de Eredivisie CV. Voor meer informatie over deze (marketing)acties wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s en actievoorwaarde op de website van de Eredivisie CV. Indien je deelneemt aan deze (marketing)actie(s), worden daarbij persoonsgegevens verwerkt.

De Eredivisie CV kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de BVO die correspondeert met de door je opgegeven clubvoorkeur en - naar gelang de divisie waarin de BVO van de door jou opgegeven voorkeur uitkomt -:

  • De officiële sponsors en partners van de Eredivisie CV (hierna: “Officiële Partners Eredivisie) en/of Sponsoren; of
  • De Coöperatie Eerste Divisie (hierna "Eerste Divisie") en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: ‘’EMM CV’’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Officiële Partners Eerste Divisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”).

Het voorgaande is toegestaan, als je daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie CV, EMM CV, Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

Met jouw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

  • Je via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie CV, EMM CV, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie CV/EMM CV/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
  • Je commerciële communicatie die is gebaseerd op jouw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
  • Jouw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie CV/EMM CV/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Analytische doeleinden

De Eredivisie CV, EMM CV, Eerste Divisie en BVO’s gebruiken jouw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van de Eredivisie CV/BVO’s en hun interesse om via de Eredivisie/Eerste Divisie/BVO’s communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van de Eredivisie/Eerst Divisie/BVO’s uiteindelijk beter te laten aansluiten op je als bezoeker van de website.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Eredivisie CV hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Eredivisie CV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jou gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Eredivisie CV worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Eredivisie CV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

De Eredivisie CV maakt op de website gebruik van cookies. Voor een toelichting hierop, zie onze cookie policy.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de Eredivisie CV te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om de Eredivisie CV te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 16 juli 2021.

Contactgegevens Eredivisie CV

De website en de persoonsgegevens die je op onze website achterlaat worden beheerd door de Eredivisie CV, gevestigd te Woudenbergseweg 21, 3707 HW Zeist. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen via info@eredivisie.nl Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.